Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2018-05-15 kl 18:00
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande

Röstberättigade:
Johnny Eriksson. Tommy Josefsson.
Kenneth Ekeroth. Margareta Håård.
Göran Andersson. Jan Ringborg.
Anita Andersson. Ida Malmberg.
Marie-Louise Holtmo. Tomas Stålhammar.
Sofi Hägg. Sara Badh.
Anders Öström. Krister Johansson.
Carina Utterström.

Ej röstberättigade:
Marie Karlsson. Annalena Josefsson.
Sven-Olof Håård. Annika Andersson.
Gunilla Boiardt Ringborg. Henric Ahnstedt.
Christina Franzen Eriksson. Fredrik Svensson.

§1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anders Öström hälsar välkomna till årsstämma och 30-årsjubileum och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av dagordning
Föreningsstämman har 26 deltagare varav 15 är röstberättigade.
Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Anita Andersson och Christina Franzén Eriksson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Rolf Abelsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Annalena Josefsson 2 år, Marie-Louise Holtmo 2 år, Lasse Jansson 1 år och Johnny Eriksson 1 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Ida Malmberg ordinarie och Tomas Stålhammar suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Rolf Abelsson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar stämman avslutad.

Filer för nedladdning:
Förvaltningsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018


Information i samband med årsmöte 2018-05-15

Husgrunder:
Anders har varit i kontakt med firman PM Bygg och Måleri i Nässjö, Magnus Palmgren som Sven-Erik anlitade förra året. Tyvärr så har de inte hållit löftet att påbörja arbetet med renovering av husgrunderna i maj och vara klara till midsommar. Styrelsen diskuterar vid nästa styrelsemöte om vi ska gå vidare och ta in fler anbud.

Fiberinstallation:
Annalena har varit i kontakt med Eksjö energi. Det man väntar på nu är att fiber ska
tryckas” under riksväg 40 och detta ska ske inom de närmsta 2 veckorna. Därefter
påbörjas inkoppling i brunnar och till husen. Det är cirka 100 hushåll och man beräknar
att det tar cirka 3-4 veckor att installera.
Eksjö El-team kontaktar oss när det blir dags att installera i våra hus.
En del klagomål på grävningsarbetet framkommer vid årsmötet. Det har kommit upp
många stora stenar och man har inte fyllt igen med matjord och gångplattor har inte lagts tillbaks. Styrelsen tar en titt på detta och kontaktar företaget ifall åtgärd behöver göras.

Målningsarbete kvarstår vid balkongerna:
Efter renoveringen av balkongerna i Byttan kvarstår en del målningsarbeten eftersom den gamla husfärgen kommit fram på en del ställen och man har bytt dörrfoder etc på en del ställen. Styrelsen ser till att det kommer hem färg och sedan får man måla själva.

Fönsterspröjs:
Carina undrar om det går att åtgärda fönsterspröjsen. De är spruckna och behöver målas. Det är många som inte använder sina spröjs och vi beslutar att de som inte används ställs i förrådet så kan de som behöver nya spröjs hämta där i första hand.

Trädgård, gårdsfogdar:
Istället för att köpa säckar med jord ska vi beställa hem ett större parti matjord. Behövs till häckar etc. Gårdsfogdarna får kolla upp så att det finns gräsfrö hemma så att man kan så efter grävningen.
Gårdsfogdar är Henric Ahnstedt och Lasse Jansson.

Hemsidan:
Annalena informerar om vår hemsida som Henric är ansvarig för. Den är mycket
informativ och det är medlemmarnas ansvar att gå in och kolla denna sida. Även om det
finns informationspärmar till lägenheterna så är det på hemsidan som all uppdaterad
information finns.
www.brflyckeberg.se
Kontakta Henric eller någon i styrelsen ifall ni behöver lösenordet till hemsidan.