Historia

Lyckebergsområdet består av vacker natur med höga tallar och gyesjön tätt inpå.

Under krigsåren började sjukdomen TBC sprida sig och Jönköpings läns landsting lät bygga ett sanatorium i detta område på grund av den friska luften. Detta mäktiga byggnadsverk, med nationalromantiska drag, invigdes den 25 augusti 1915.

Sanatoriet skulle ursprungligen ha 85 vårdplatser men ökade successivt och flera byggnader tillkom. Som mest hade sanatoriet efter andra världskriget 236 platser när staten inrättade en E-paviljong för tuberkulossjuka flyktingar. Den första avdelningen för lungsjuka patienter som inte hade TBC öppnades 1956. Överläkaren Harald Nilsson hade ett mycket gott rykte i hela landet och många flyttade till Småland för att få bot för sin astma vid Eksjö Sanatorium.

I samband med att begreppet sanatorium övergavs inom landstingsvården blev namnet 1962 Eksjö lungklinik. År 1978 lades akutvården ner på lungkliniken. Mottagningen flyttades samtidigt till Eksjö lasarett.

Den stora huvudbyggnaden med två flyglar såldes 1987 av landstinget till Eksjöhus och revs året därpå 1988. På platsen byggdes i stället ett antal villor och radhus. Läkarvillan och en del av de äldre personalbyggnaderna står dock kvar.

Eksjö Sanatorium, senare Lungkliniken

Huvudbyggnaden hade källare och tre våningar. Den översta var en hög vindsvåning med vindskupor. Ligghallar låg vid sjöstranden söder om huvudbyggnaden. Till bebyggelsen hörde även en läkarvilla och personalbostäder med mera.
Arkitekt var stadsingenjören i Eksjö, Yngvar Lundberg.