Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2017-05-09 kl 18:00
Plats: Abborravikens värdshus

Närvarande: Röstberättigade:
Johnny Eriksson Annalena Josefsson
Kenneth Ekersoth Margareta Håård
Göran Andersson Gunnilla Boiardt Ringborg
Anita Andersson Henric Ahnstedt
Marie-Louise Holtmo Britt Elfvingsson
Roger Gustafsson Edvard Gustafsson
Anders Öström
Ej röstberättigade:
Marie Karlsson Tommy Josefsson
Sven-Olof Håård Annika Andersson
Jan Ringborg Sven-Erik Rönnlund
Charlotte Fager Gyllenstein

§1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anders Öström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 20 deltagare varav 13 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Marie-Louise Holtmo och Göran Andersson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Roger Gustafsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Sven-Erik Rönnlund, 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar omval av Anders Gustafsson (extern) och Roger Gustafsson (intern).

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Ändring av stadgar på grund av ny lagstiftning. Kallelse till stämma ska utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och årsredovisningen finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsstämman. Stämman beslutar att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan.

§19 Stämmans avslutande
Rolf Abelsson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet
Vid.Protokoll.2017

 

 

 

 

PDF-filer för nerladdning:
Förvaltningsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2017