Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2023-05-15 kl 18:00
Plats: Gyesjögatan 10-12

§1 Stämmans öppnande
Anders Öström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Lasse Jansson väljs till ordförande för att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 18 deltagare varav 13 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Margareta Håård och Helen Svahn utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Medlemmarna har tagit del av bifogad årsredovisning.

§9 Revisorernas berättelse
Medlemmarna har tagit del av bifogad revisionsberättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att arvodet till styrelsen ska motsvara 40 % av prisbasbeloppet. Detta godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson och Johnny Eriksson på 2 år och omval av suppleant Christina Franzén Eriksson på 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar omval av Karin Ragnarsson och Sebastian Jonasson.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Föreningsstämma 2021

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2021-05-18 kl 15:00
Plats: Gyesjögatan 16

§1 Stämmans öppnande
Anders Öström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Anders Öström väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Under rådande omständigheter upprättas ingen röstlängd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Tommy Josefsson och Margareta Håård utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Medlemmarna har tagit del av bifogad årsredovisning.

§9 Revisorernas berättelse
Medlemmarna har tagit del av bifogad revisionsberättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att överskottet på 392.278 balanseras i ny
räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrat arvode vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson 2 år och Johnny Eriksson 2 år.

§16 Val av revisorer

Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Anders Öström förklarar stämman avslutad.

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2020-09-23 kl 18:30
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande – Röstberättigade:
Anders Öström, Tommy Josefsson
Kenneth Ekeroth, Lasse Jansson
Anita Andersson, Sebastian Jonasson
Marie-Louise Holtmo, Tomas Reibring
Carina Utterström, Annika Andersson
Christina Franzén Eriksson, Helene Johansson

Närvarande – Ej röstberättigade:
Denize Ritzler, Jan-Christer Petersson
Johnny Eriksson, Annalena Josefsson
Marie Karlsson

§1 Stämmans öppnande
Anders Öström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Johnny Eriksson väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 17 deltagare varav 12 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Tomas Reibring och Lasse Jansson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Anders gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Tommy Josefsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrat arvode vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Annalena Josefsson 2 år och Marie-Louise Holtmo 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Johnny Eriksson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar stämman avslutad.


Årsredovisning för
Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
716403-4733

Räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31


Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lyckeberg, 716403-4733, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.
Bostadsrättsföreningen Lyckeberg har sitt säte i Eksjö

Fastighetsuppgifter
Föreningen äger fastigheterna Kv Byttan 1 och Karet 1 i Eksjö Kommun och det finns 19 medlemslägenheter.
Totalytan är enligt taxeringsbeskedet 10 227 kvm varav lägenhetsyta är 1 928 kvm.

Lägenhetsfördelning:
3 st 3 rum och kök samt
16 st 4 rum och kök

Fastighetsförsäkring:
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Underhållsplan:
Föreningens underhållsplan upprättas i samarbete med HSB Göta och grundas på en gemensam besiktning var tredje år.
I underhållsplanen framgår det preliminära periodiska underhållet på 1, 10 resp. 30 år. Åtgärder och kostnader likaså.

Årets utförda underhållsarbeten:
Under året har rengöring av samtliga tak utförts till en kostnad av 113 000 kr.

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Anders Öström – Ordförande
Johnny Eriksson – Vice ordf/kassör
Annalena Josefsson – Sekreterare
Lasse Jansson – Ledamot
Marie-Louise – Holtmo Ledamot

Revisorer
Lise-Lotte Jansson och Tommy Josefsson.

Valberedning
Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av styrelsens ledamöter två i förening.

Medlemsinformation
Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 30 personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 30 personer.

Årsavgifter
År 2019 beslutades att höja avgifterna med 1,5 %. Ingen höjning kommer ske för år 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har inga avvikande händelser skett jämfört med föregående år.

Revisionsberättelse
Undertecknade, av föreningensstämman för Bostadsrättsföreningen Lyckeberg utsedda revisorer avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019.

Vi har tagit del av föreningens protokoll och räkenskaper, granskat fakturaunderlag, avstämt föreningens tillgångar och skulder och i övrigt de handlingar som överlämnats som underlag för granskningen.

Räkenskaper och protokoll är förda med ordning och reda. Av resultat- och balansräkning framgår på ett tydligt sätt föreningens utveckling vad gäller dess resultat och tillgångar.

Vi föreslår att föreningsstämman godkänner den ekonomiska förvaltningen och ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.


Filer för nedladdning:

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2019-05-14 kl 18:30
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande
Röstberättigade:
Johnny Eriksson, Kenneth Ekeroth,
Anita Andersson, Marie-Louise Holtmo,
Carina Utterström, Henrik Ahnstedt.

Ej röstberättigade:
Fredrik Svensson, Sven-Olof Håård,
Christina Franzen Eriksson,
Tommy Josefsson, Margareta Håård,
Lise-Lott Jansson, Marie Karlsson,
Sara Badh, Annalena Josefsson,
Lasse Jansson.

§1 Stämmans öppnande
Johnny Eriksson hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 16 deltagare varav 11 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Margareta Håård och Lasse Jansson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Johnny och Rolf gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Rolf Abelsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår en höjning med 1500 till arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström. 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson 2 år och Johnny Eriksson 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Diskussion kring rengöring av tak och behandling av balkonger. Inga invändningar mot styrelsens förslag.

Filer för nedladdning: