Årsredovisning 2019

Årsredovisning för
Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
716403-4733

Räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31


Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lyckeberg, 716403-4733, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.
Bostadsrättsföreningen Lyckeberg har sitt säte i Eksjö

Fastighetsuppgifter
Föreningen äger fastigheterna Kv Byttan 1 och Karet 1 i Eksjö Kommun och det finns 19 medlemslägenheter.
Totalytan är enligt taxeringsbeskedet 10 227 kvm varav lägenhetsyta är 1 928 kvm.

Lägenhetsfördelning:
3 st 3 rum och kök samt
16 st 4 rum och kök

Fastighetsförsäkring:
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Underhållsplan:
Föreningens underhållsplan upprättas i samarbete med HSB Göta och grundas på en gemensam besiktning var tredje år.
I underhållsplanen framgår det preliminära periodiska underhållet på 1, 10 resp. 30 år. Åtgärder och kostnader likaså.

Årets utförda underhållsarbeten:
Under året har rengöring av samtliga tak utförts till en kostnad av 113 000 kr.

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Anders Öström – Ordförande
Johnny Eriksson – Vice ordf/kassör
Annalena Josefsson – Sekreterare
Lasse Jansson – Ledamot
Marie-Louise – Holtmo Ledamot

Revisorer
Lise-Lotte Jansson och Tommy Josefsson.

Valberedning
Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av styrelsens ledamöter två i förening.

Medlemsinformation
Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 30 personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 30 personer.

Årsavgifter
År 2019 beslutades att höja avgifterna med 1,5 %. Ingen höjning kommer ske för år 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har inga avvikande händelser skett jämfört med föregående år.

Revisionsberättelse
Undertecknade, av föreningensstämman för Bostadsrättsföreningen Lyckeberg utsedda revisorer avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019.

Vi har tagit del av föreningens protokoll och räkenskaper, granskat fakturaunderlag, avstämt föreningens tillgångar och skulder och i övrigt de handlingar som överlämnats som underlag för granskningen.

Räkenskaper och protokoll är förda med ordning och reda. Av resultat- och balansräkning framgår på ett tydligt sätt föreningens utveckling vad gäller dess resultat och tillgångar.

Vi föreslår att föreningsstämman godkänner den ekonomiska förvaltningen och ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.


Ladda ner filen som PDF för att läsa hela årsredovisningen:

Kommentarer inaktiverade.