Föreningsstämma 2013

Föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2013-05-23
Plats:
Aborravikens Värdshus

Närvarande:

Röstberättigade
Anita Andersson Tommy Josefsson
Anders Öström Roger Gustafson
Thure Öström Marie-Louise Holtmo
Britt Elfvingsson Kenneth Ekeroth
Göran Andersson Henric Ahnstedt
Johnny Eriksson Maria Jonsson
Jan Ringborg Margareta Håård
Lasse Jansson Johan Rejgård
Ej röstberättigade
Marie Karlsson Lise-Lotte Jansson
Gunilla Ringborg Kamilla Rejgård
Sven Erik Rönnlund Ida Malmberg
Anna-Lena Josefsson Annika Andersson

§ 1 Stämmans öppnande
Ordförande Roger Gustafson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning
Inga synpunkter på dagordning, varför den godkännes.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Johnny Eriksson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§ 4 Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
Kenneth Ekeroth utses till protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att justera protokollet samt i förekommande fall räkna röster utses Lasse Jansson och Tommy Josefsson.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordförande ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Frågan besvaras med ett Ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Det finns 16 deltagare av 19 med rösträtt. Röstlängden fastställs.

§ 8 Styrelsens årsredovisning
Ordförande gör en genomgång av årsredovisningen. Anders Öström gick igenom resultat och balansräkningen. Årsredovisningen godkännes härmed.

§ 9 Revisorernas berättelse
Ordförande föredrar revisorernas berättelse avseende 2012 års räkenskaper.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställer föreliggande balans- och resultaträkningen varför den läggs till handlingarna.

§ 11 Beslut om resultatdispositioner
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att godkänna årets resultat.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman tillstyrker förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att 20 000 sek avsätts för fördelning inom styrelse. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt föreningens stadgar samt val på 1 och på 2 år
Stämman beslutar om följande ledamöter till styrelsen:
Roger Gustafson, omval 1 år.
Sven-Olof Håård, 1 år kvar på mandatperioden.
Anders Öström, omval 2 år.
Kenneth Ekeroth, avgår.
Marie-Louise Holtmo, 1 år kvar på mandatperioden.
Maria Jonsson, nyval 2 år.
Till suppleant:
Lasse Jansson, omval 1 år.

§ 15 Beslut om antal revisorer enligt föreningens stadgar samt val
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om två revisorer, Anna-Lena Josefsson samt Anders Gustafsson.

§ 16 Val av valberedning
Ordförande föreslår följande valberedning på ett år, Marie Karlsson, Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth. Stämman tillstyrker förslaget, vilket innebär att de väljs för 1 år. Sammankallande för valberedningen är Marie Karlsson.

§ 17 Stadgeenligt inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet varför paragrafen lämnas utan åtgärd.

§ 18 A. Beslut om avsättning för framtida underhåll för år 2013.
Beslutas att avsätta 100 000 sek 2013 för framtida underhåll.
B. Beslut om uttag under 2013 för ev. periodiskt underhåll
Beslutas att uttaga 50 000 sek 2013 för ev. periodiskt underhåll.

§ 19 Stämmans avslutande
Johnny Eriksson tackar samtliga närvarande för förtroendet att leda stämman och förklarade 2013 års stämma för avslutad.

Vid protokollet