Nyhetsbrev Mars 2013

25-årsjubiléum!
Det är i år 25 år sedan de första medlemmarna i vår förening flyttade in. Vi kan i år således fira 35-årsjubiléum! Det gör vi bl.a genom att på årsmötet äta en riktig middag i stället för att bara ta en landgång och fika.

Eftersom det är lite högtidligare än normalt hoppas vi att alla medlemmar kommer att närvara på årsmötet år!

Årsmötet
Årsmötet hålles på Abborravik den 23 maj – boka in den kvällen redan nu! Formell kallelse med handlingar kommer längre fram.

Nya medlemmar
Gyesjögatan 2 är nu såld till ett ungt par, Alexander Ek och Jennifer Sjögren. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen. Inflyttningen beräknas ske nu under våren.

Underhåll 2013
Enligt vår fleråriga underhållsplan kommer vi att ligga lågt med större underhållsåtgärder i flera år framöver för att bygga upp underhållsfonden. Vi kommer dock i år att särskilt se över husgrunderna och ev. sprickbildningar i dessa.

Föreningens ansvar vad gäller grönytor, gångar etc.
Alla träd, buskar,häckar,rabatter,gångplattor etc. som anlagts av föreningen ansvarar föreningen för och skall bekosta underhåll av.

Om någon medlem vill förändra eller komplettera något av detta skall det först godkännas av styrelsen.

Sådant som anlagts av den enskilde medlemmen svarar han/hon för.

Styrelsen kommer att förtydliga de ansvarskartor som finns vad gäller grönyteskötsel där det i dag finns oklarheter.

Inköp
Föreningen bekostar:

-Bensin och olja till föreningsägda maskiner och redskap
-Ogräsättika (motsvarande)
-Standardgödning med mossbekämpning till gräsmattor och häckar
-Träolja till ursprungliga trallgolv och entrégolv
-Trädgårdsredskap som behövs för att sköta gemensamma ytor och anläggningar

Endast gårdsfogdarna och ordföranden/kassören har rätt att handla på föreningens bekostnad och inköp skall i första hand ske i butiker där föreningen har konton.

Gårdsfogdarna skall årligen göra en inventering av maskiner, redskap och utrustning och
löpande göra kompletteringar.

Alla inköp skall, om möjligt, göras med stor hänsyn till miljöaspekterna.

Matfett
Många bostadsrättsföreningar har problem med matfett som hälls ned i vaskarna och stelnar till hårda klumpar under vintern och bildar tjocka avlagringar i avloppsrören. Detta kan kräva omfattande genomspolningar som kostar mycket. Tag därför upp stekflott etc. med hushållspapper och släng det i soporna!

Nu ser vi fram emot våren!

STYRELSEN