Föreningsstämma 2015

Föreningstämma i Bostadsrättföreningen Lyckeberg

Tid: 2015-05-20 kl. 18.00
Plats: Abborravikens Värdshus

Närvarande:

Röstberättigade
Roger Gustafson Christoffer Jonsson
Jan Ringborg Britt Elfvingsson
Sven-Olof Hård Sofi Olsson
Lars Jansson Christina Franzen Eriksson
Anders Öström Bill Hellström
Maria-Louise Holtmo Kenneth Ekeroth
Ej Röstberättigade
Maria Jonsson Marie Karlsson
Margareta Hård Sven-Erik Rönnlund
Frida Johansson Johnny Eriksson

§ 1 Stämmans öppnande
Ordförande Roger hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Johnny Eriksson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Maria Jonsson utses till protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföraren justera protokollet
Christoffer Jonsson och Sven-Olof Hård utses till att justera protokollet jämte ordföraren.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst
Ordförande ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med ett Ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 18 deltagare av vilka tolv har rösträtt. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat och balandsräkningen. Påpekar att avskrivningen skall ändras till 120 000 skr, därmed godkänns årsredovisningen.

§ 9 Revisorernas berättelse
Johnny Eriksson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställer föreliggande balans- och resultaträkning varför den läggs till handlingarna.

§11 Beslut om resultatdispositioner
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkänns årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvode åt styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändade arvode vilket godkänns av stämman.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt förenings val på 1 år och 2 år
Roger Gustafsson väljs åter som ordförande i föreningen.
Stämman beslutar om följande ledamöter till styrelsen:
Roger Gustafsson, omval 1 år
Maria Jonsson, omval 2 år
Anders Öström, omval 2 år
Maria-Louise Holtmo, 1 år kvar på mandatperiod.
Lasse Jansson, 1 år kvar på mandatperiod.
Sven-Erik Rönnlund, 1 år kvar på mandatperiod.
Ingen suppleant utses.

§15 Beslut om antal revisorer enligt föreningens stadgar samt val
Stämman beslutar omval av Anders Gustafsson (extern) och Anna-Lena Josefsson (intern)

§16 Val av valberedning
Stämman beslutar att befintlig valberedning sitter ett år till vilka innefattar Marie Karlsson, Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth. Sammankallande för valberedningen är Marie Karlsson.

§17 Övriga anmälda ärenden
Fanns inga anmälda ärenden.

§18 Stämmans avslutande
Johnny Eriksson tackar samtliga närvarande för förtroende att leda stämman och förklarar 2015 års stämma avslutad. Efter stämmans avslutande diskuterades om robotgräsklippare samt fiberanslutning vilket styrelsen fick i uppdrag att utreda vidare.

Vid-protokoll