Föreningsstämma 2016

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2016-05-24 kl. 18.00
Plats: Abborravikens Värdshus

Närvarande:

Röstberättigade:
Roger Gustafson Christoffer Jonsson
Jan Ringborg Britt Elfvingsson
Sven-Olof Hård Tommy Josefsson
Lasse Jansson Göran Andersson
Anders Öström Bill Hellström
Maria-Louise Holtmo Johnny Eriksson
Ej Röstberättigade:
Maria Jonsson T-Erik Rönnlund
Marie Karlsson Frida Johansson
Margareta Hård Annika Andersson
Anna-Lena Josefsson Gunilla Ringborg

§ 1 Stämmans öppnande.
Ordförande Roger hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av ordförande för stämman.
Johnny Eriksson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Maria Jonsson utses till protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföraren justera protokollet.
Christoffer Jonsson och Jan Ringborg utses till att justera protokollet jämte ordföraren.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
Ordförande ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med ett Ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd.
Föreningsstämman har 20 deltagare av vilka tolv har rösträtt. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning.
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat och balansräkningen. Roger Gustafsson redovisar förvaltningsberättelsen. Föreningsstämman godkänner årsredovisningen.

§ 9 Revisorernas berättelse.
Arma-Lena Josefsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar.
Stämman fastställer föreliggande balans- och resultaträkning varför den läggs till handlingarna.

§11 Beslut om resultatdispositioner.
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkänns årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvode åt styrelse och revisorer.
Styrelsen föreslår oförändrade arvode vilket godkänns av stämman.

§14 Val av ordförande.
Föreningsstämman väljer och godkänner Anders Öström som ny ordförande.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt förenings val på 1 år och 2 år.
Stämman beslutar om följande ledamöter till styrelsen:
Anders Öström, nyval 1 år
Anna-Lena Josefsson, nyval 2 år
Johnny Eriksson, nyval 2 år
Maria-Louise Holtmo, omval 2 år.
Lasse Jansson, omval 2 år.
Sven-Erik Rönnlund, 1 år kvar på mandatperiod.
Ingen suppleant utses.

§16 Beslut om antal revisorer enligt föreningens stadgar samt val.
Stämman beslutar omval av Anders Gustafsson (extern) och nyval av Roger Gustavson (intern).

§17 Val av valberedning.
Stämman beslutar att befintlig valberedning sitter ett år till vilka innefattar Marie Karlsson, Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth. Sammankallande för valberedningen är Marie Karlsson.

§18 Övriga anmälda ärenden.
Fanns inga anmälda ärenden.

§19 Stämmans avslutande.
Johnny Eriksson tackar samtliga närvarande för förtroende att leda stämman och förklarar 2016 års stämma avslutad. Efter stämmans avslutande diskuterades om fiberanslutning vilket styrelsen fick i uppdrag att utreda vidare.

Vid protokoll:
vid.protokoll.2016