Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2019-05-14 kl 18:30
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande
Röstberättigade:
Johnny Eriksson, Kenneth Ekeroth,
Anita Andersson, Marie-Louise Holtmo,
Carina Utterström, Henrik Ahnstedt.

Ej röstberättigade:
Fredrik Svensson, Sven-Olof Håård,
Christina Franzen Eriksson,
Tommy Josefsson, Margareta Håård,
Lise-Lott Jansson, Marie Karlsson,
Sara Badh, Annalena Josefsson,
Lasse Jansson.

§1 Stämmans öppnande
Johnny Eriksson hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 16 deltagare varav 11 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Margareta Håård och Lasse Jansson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Johnny och Rolf gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Rolf Abelsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår en höjning med 1500 till arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström. 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson 2 år och Johnny Eriksson 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Diskussion kring rengöring av tak och behandling av balkonger. Inga invändningar mot styrelsens förslag.

Filer för nedladdning: