Ordningsregler

Ansvar
Vad som juridiskt och formellt gäller för vår bostadsrättsförening framgår av föreningens stadgar. Allt kan dock inte regleras i stadgarna. Därför måste dessa kompletteras med vissa regler för att det skall bli så bra och trevligt som möjligt i vårt bostadsområde.

Styrelsen har till uppgift att handha den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.Detta innebär att styrelsen har ett övergripande ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Men att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Reglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som arbetar åt dig i lägenheten.

Vad gäller om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i värsta fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse kan inte leda till uppsägelse. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglera måste styrelsen först uppmana medlemmen att följa reglerna. Om medlemmen, trots detta, inte följer uppmaningen, kan det bli fråga om uppsägning.

Regler

1. Allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset eller gemensamma utrymmen kontakta snarast någon i styrelsen!

2. Säkerhet

 • Meddela grannar om Du under en längre tid är borta från bostaden.
 • Var vaksam för om du ser något misstänkt inom området.
 • Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

3. Störningar

 • För att alla skall trivas är det viktigt att Visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd.

4. Gemensamma kostnader

 • Iakttag sparsamhet vid varmvattenförbrukning. Byt kranpackning när vatten står och droppar.
 • Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla gemensamt.

5. Balkonger, altaner, uteplatser

 • Balkonger/altaner/uteplatser får inte användas för permanent förvaring av diverse bohag som normalt inte skall finnas där.
 • För inglasning av altan krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

6. Avfallshantering

 • Avfall skall källsorteras av hänsyn till miljön. Föreningen tillhandahåller gröna och röda påsar för sorteringen. För de lägenheter med gemensamma sopkärl gäller särskilda regler på anslag uppsatta intill kärlen.
 • Vad gäller trädgårdsavfall har föreningen, efter avtal med kommunen, en särskilt anvisad plats för tillfällig deponering.

7. Husdjur

 • Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka att dessa inte stör eller förorenar. De får heller inte rastas i planteringar eller på andra gemensamma ytor. Spillning skall plockas upp.

8. Parkering

 • Parkera inte så att du hindrar framkomligheten.
 • På de gemensamma parkeringsplatserna finns särskilda rutor för korttidsbesökande. Dessa rutor får användas av besökande till alla föreningens medlemmar.

9. Gemensamma utrymmen och ytor

 • Särskilda regler finns för hur de gemensamma uteytoma skall skötas. Alla medlemmar har skyldighet att känna till dessa och följa dem.
 • Styrelsen utser särskilda ”gårdsfogdar” som, för en mindre ersättning, sköter föreningens förråd, maskiner och redskap. Är något trasigt etc. så meddela dem om du själv inte kan åtgärda.
 • Det är ett gemensamt ansvar att väl sköta och vårda föreningens maskiner och redskap.
 • Snöröjning av gemensamma ytor är ett gemensamt ansvar.

10. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Se stadgarna!

11. Förändringar inne och ute

 • Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök eller badrum. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!
 • Du har ej rätt att göra yttre förändringar utan godkännande av styrelsen.

12. Andrahandsuthyrning

 • Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande.