Föreningsstämma 2021

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2021-05-18 kl 15:00
Plats: Gyesjögatan 16

§1 Stämmans öppnande
Anders Öström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Anders Öström väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Under rådande omständigheter upprättas ingen röstlängd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Tommy Josefsson och Margareta Håård utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Medlemmarna har tagit del av bifogad årsredovisning.

§9 Revisorernas berättelse
Medlemmarna har tagit del av bifogad revisionsberättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att överskottet på 392.278 balanseras i ny
räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrat arvode vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson 2 år och Johnny Eriksson 2 år.

§16 Val av revisorer

Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Anders Öström förklarar stämman avslutad.