Nyhetsbrev Juni 2017

Årsmöte
Föreningens 29:e årsmöte hölls den 9:e maj vid Abborravikens värdshus. Vi var 20 medlemmar som deltog och förhandlingarna leddes av vår ekonomiske förvaltare Rolf Abelsson med den äran. Punkterna på dagordningen avverkades i snabb takt. De vars mandatperiod gick ut (Anders och Sven-Erik) omvaldes. Det innebär att styrelsen för 2017 är den samma som för föregående år.

Balkonger Byttan
Äntligen kan vi se slutet på den långdragna processen med renoveringen av balkongerna i Byttan. Sakta men säkert har det ena paret efter det andra blivit klart. Samtliga berörda medlemmar kan nu se fram emot att fira midsommar på sin ”nya” fina balkong.

Lyckeberg en eftertraktad stadsdel
Det är stor efterfrågan på bostäder här ute i Lyckeberg. På senaste tiden har ett antal bostadsrätter sålts till priser som vi inte vågat drömma om. För en tid sedan såldes en fyra i Tråget för 1.115.000 sek. Att vårda och underhålla vårt bostadsrättsbestånd lönar sig alltid. Det är helt naturligt att vi tillsammans skapar en så god miljö som möjligt bl a genom att hålla gräsytor och häckar klippta och fria från ogräs.

Lågt vattenstånd
Eksjö kommuns Va-chef, Torbjörn Johansson, har ett flertal gånger uttalat sig i media att det råder brist på vatten i kommunen och att villaägare inte får vattna med kommunalt vatten. Det gäller naturligtvis även för vår förening. Dock gäller detta inte för det vatten vi pumpar upp ur Gyesjön. Med det inte sagt att vi ändå måste hushålla med det också.

Avslutning
Dags att runda av detta nyhetsbrev med några tänkvärda rader från den danske författaren HC Andersen:

Att bara leva är inte tillräckligt sade fjärilen, man måste ha solsken, frihet och lite blommor.

Med dessa rader vill styrelsen tacka för det nya förtroendet samt önska alla medlemmar en skön och upplevelserik sommar.

Glad Midsommar

Bokslut 2016

Bokslutskommentarer år 2016
Vi kan se tillbaka på verksamhetsåret 2016, som ännu ett positivt år för vår bostadsrättsförening. Den delvis nya styrelsen kan presentera ett positivt resultat på +101.437 sek. Det motsvarar ca 9,5% av omslutning och indikerar på en förhållandevis god ekonomi hos föreningen.

Intäkter
Våra intäkter är relativt förutsägbara då de endast består av två poster, intäkter för hyra och vatten. Dessa uppgick till 1.068.802 sek vilket är ca 21.000 sek mer än för 2015, vilket är helt beroende på de ökade vattenintäkterna. Hyresintäkterna kan ju inte förändras då dessa ej höjts på de senaste fyra åren.

Rörelsens kostnader
Driftskostnaderna har ökat med 42.000 sek till ca 400.000 sek 2016. Denna relativt marginella ökning ska ses, mot bakgrund av att kostnaderna för de två renoverade balkongerna har belastat resultaträkning med ca 110.000 sek.

Avskrivningar samt avsättning
Enligt styrelsebeslut ska vi skriva av 120.000 sek per år samt sätta av 130.000 sek för framtida underhåll.

Räntekostnader
Räntekostnaderna 2016 uppgick till ca 286.000 sek vilket är 22.000 sek lägre än 2015. En marginell minskning som är helt avhängigt av amorteringarna som uppgick till 155.720 sek. Vårt första lån som förfaller går ut i september 2019. Om vi rent hypotetiskt tänker oss en räntehöjning på 1% innebär det en kostnadsökning på ca 92.000 sek. Att kompensera för detta genom att höja avgiften skulle inte bära en höjning med ca 360 sek/månad för 90 kvm. Men låt oss hoppas att den låga räntan håller i sig så vi kan pressa våra räntekostnader ytterligare neråt.

Avslutande sammanfattning
Det finns ett antal olika nyckeltal som, enligt expertisen, ska spegla hur bara en bostadsrättsförening mår. Avslutningsvis kan nämnas några. Skuldsättning per kvadratmeter, här hamnar vår förening på 4.785 sek/kvm. Där är under 5.000 sek/kvm bra och över 10.000 inte bra (dåligt). Skuldkvot, dvs föreningens skulder jämfört den totala omsättningen (intäkterna). Resultatet för den divisionen blir för vår förening 8,6. Detta ska jämföras med under 5 är bra, över 10 inte bra över 20 mycket illa.

Årsavgift/kvm
Vår förening har en årsavgift per kvadratmeter och år motsvarande 520 sek. Genomsnittet för landet är 2013 var 650 sek/kvm. Så det här kriteriet klarar vi med råge.

Lån och likvida medel

Lån 2016-12-31 Belopp % Förfallodag
Swedbank hypotek 3.634.560 3,04 2019-09-25
Swedbank hypotek 3.840.000 3,19 2020-09-25
Swedbank hypotek 1.750.000 2,92 2021-09-24

Amortering 200.000 sek/år

Likvida medel 2015-12-31
Kassa 2.181
Bankgiro 421.968
Placeringskonto 152.724
Konto yttre rep. 597.893
Fondandelar 500.000
1.674.766

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2017-05-09 kl 18:00
Plats: Abborravikens värdshus

Närvarande: Röstberättigade:
Johnny Eriksson Annalena Josefsson
Kenneth Ekersoth Margareta Håård
Göran Andersson Gunnilla Boiardt Ringborg
Anita Andersson Henric Ahnstedt
Marie-Louise Holtmo Britt Elfvingsson
Roger Gustafsson Edvard Gustafsson
Anders Öström
Ej röstberättigade:
Marie Karlsson Tommy Josefsson
Sven-Olof Håård Annika Andersson
Jan Ringborg Sven-Erik Rönnlund
Charlotte Fager Gyllenstein

§1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anders Öström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 20 deltagare varav 13 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Marie-Louise Holtmo och Göran Andersson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Roger Gustafsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Sven-Erik Rönnlund, 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar omval av Anders Gustafsson (extern) och Roger Gustafsson (intern).

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Ändring av stadgar på grund av ny lagstiftning. Kallelse till stämma ska utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och årsredovisningen finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsstämman. Stämman beslutar att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan.

§19 Stämmans avslutande
Rolf Abelsson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet
Vid.Protokoll.2017

 

 

 

 

PDF-filer för nerladdning:
Förvaltningsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2017