Nyhetsbrev Juni 2019

Bostadsrättsföreningens 31:a årsmöte gick av stapeln den 14 maj i klubbstugan vid Ränneborg. Det var endast 10 bostadsrättsinnehavare som deltog. Det är drygt 52% och får väl anses som en allt för låg siffra. Årsmötet är en viktig händelse och här bör alla medlemmar delta och göra sin röst hörd. Ordföranden kunde inte delta pga sjukdom, men lät meddela att ”ingen är oumbärlig”. Det hade han helt rätt i. Förhandlingarna, som traditionellt leddes av Rolf Abelsson, var överstökat på 15 minuter. Sedan följde mat och dryck och positiv social samvaro. Styrelsen fick fortsatt förtroende, vilket de är mycket tacksamma för.

Under den sociala delen framkom att medlemmarna saknade möjlighet till att umgås och lära känna andra i föreningen. Styrelsen föreslår därför att du bokar upp lördagen den 17 augusti till en sådan aktivitet. Mer information kommer om detta senare.

Att bo i en bostadsrätt har sin för och nackdelar, som med så mycket annat. Styrelsen har att så långt som möjligt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrättsformen innebär att man gör en avvägning mellan föreningens och enskilda medlemmars ibland motstridiga intressen på ett balanserat sätt. Den enskildes rätt måste därför stå tillbaka för föreningens intresse.

”Mannen på taket” har blivit ett pittoreskt inslag i vår vardag. Han har snart varit här till och från i två månader. Taken blir fina, men till priset av att det blir väldigt smutsigt i omgivningarna. Det står dock i offerten att viss städning ingår.

Att vi ska hålla ordning, rensa och klippa häckar och gräsmattor har blivit något av ett mantra för styrelsen. Men går inte vår ordförande över gränsen denna gången?

Vidare har vi haft två försäljningar i kvarteret Karet. Det är nummer 13 och 19, som båda gick för 950.000 sek vardera. Det är populärt att bo i vår förening.

Så en liten dikt i repris:

Midsommarafton med sång och dans
med blommor från ängen
jag binder en krans.
Äter något gott, dricker nubbe med sting
njuter av livet med vänner omkring.
Av värmen och grönskan blir humöret på topp
och jag dansar i natten till solen går opp.


Med dessa rader vill styrelsen önska alla en riktigt skön och upplevelserik sommar!

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2019-05-14 kl 18:30
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande
Röstberättigade:
Johnny Eriksson, Kenneth Ekeroth,
Anita Andersson, Marie-Louise Holtmo,
Carina Utterström, Henrik Ahnstedt.

Ej röstberättigade:
Fredrik Svensson, Sven-Olof Håård,
Christina Franzen Eriksson,
Tommy Josefsson, Margareta Håård,
Lise-Lott Jansson, Marie Karlsson,
Sara Badh, Annalena Josefsson,
Lasse Jansson.

§1 Stämmans öppnande
Johnny Eriksson hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson väljs till ordförande för och att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 16 deltagare varav 11 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Margareta Håård och Lasse Jansson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Johnny och Rolf gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Rolf Abelsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår en höjning med 1500 till arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström. 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson 2 år och Johnny Eriksson 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Lise-Lott Jansson ordinarie och Tommy Josefsson suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Diskussion kring rengöring av tak och behandling av balkonger. Inga invändningar mot styrelsens förslag.

Filer för nedladdning: