Riktlinjer för solceller på tak för Brf Lyckeberg

För att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna behöver vi välja bort fossila energikällor. Solceller är ett alternativ som de senaste åren blivit bättre och billigare. Men det saknas tydliga riktlinjer för takentreprenörer och fastighetsägare kring hur de ska agera när det gäller installation av solceller.

Några saker att tänka på:

Försök få en uppfattning om kunskapsnivån hos solcellsleverantören. Det finns en del mindre seriösa lycksökare i solcellsbranschen just nu på grund av den boom som varit de senaste åren.

En takinstallerad solenergianläggning är bygglovsbefriad förutsatt att:

  • Anläggningen ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt.
  • Modulerna installeras så att det eftersträvas en symmetrisk sammanhängande enhet.
  • Monterings- och installationskostnaderna inklusive eventuella åtgärder i fastigheten för installation av solpaneler ska bekostas av den enskilde medlemmen.
  • Reparationer av skador på fastigheten som uppkommer i samband med eller som följd av montering och installation bekostas av medlemmen. Detta gäller även skador på fastigheten som uppstått vid senare tidpunkt än i direkt samband med installationen om det vid besiktning av skadan bedöms att skadan inte hade uppstått om installationen av solpaneler inte hade gjorts.
  • Underhåll och skötsel av solpaneler med tillhörande utrustning ansvarar medlemmen för inklusive tillhörande omkostnader. Styrelsen kan kräva av medlemmen att underhåll och skötsel av solpanelerna utförs. Om medlem inte genomför av styrelsen påkallat underhåll har styrelsen rätt att utföra detta underhåll. Kostnaden debiteras då medlemmen.
  • Om styrelsen påkallar åtgärder i fastigheten som kräver tillfällig demontering/avinstallation av solpanelerna ska medlemmen bekosta denna samt återmontering. Eventuella skador som uppkommer på solpanelerna i samband med sådan åtgärd ska bekostas av föreningen.

Eftersom en solcellanläggning på tak har en livslängd på cirka 30 år är det ett ”skallkrav” att taket har besiktigats före installationen.

Det åligger varje medlem i föreningen att före installation av solceller meddela styrelsen om detta och styrelsen ska godkänna före installation. Medlemmen ska informera sina grannar om den eventuella installationen.

Beslutat av styrelsen för Brf Lyckeberg, 2019-12-17