Föreningsstämma 2014

Föreningstämma i Bostadsrättföreningen Lyckeberg

Tid: 2014-05-20 kl. 18.30
Plats: Abborravikens Värdshus

Närvarande:

Röstberättigade
Roger Gustafson Christoffer Jonsson
Jan Ringborg Britt Elfingsson
Margareta Hård Anna-Lena Josefsson
Lars Jansson Johnny Eriksson
Anders Öström Henric Ahnstedt
Maria-Louise Holtmo Kenneth Ekeroth
Ej röstberättigade
Maria Jonsson
Marie Karlsson
Sven-Olof Hård

§ 1 Stämmans öppnande
Ordförande Roger hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningens punkt 18a samt 18b justeras till att gälla för år 2014 samt avsättning på 130000 sek. Efter dessa ändringar godkänns dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Johnny Eriksson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Maria Jonsson utses till protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Anna-Lena Josefsson och Margareta Hård utses till att justera protokollet tillika som rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst
Ordförande ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med ett Ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har femton deltagare av vilka tolv har rösträtt. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat och balandsräkningen. Årsredovisningen godkännes härmed.

§ 9 Revisorernas berättelse
Anna-Lena Josefsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställer föreliggande balans- och resultaträkning varför den läggs till handlingarna.

§11 Beslut om resultatdispositioner
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkänns årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvode åt styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändade arvode vilket godkänns av stämman.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt förenings val på 1 år och 2 år
Stämman beslutar om följande ledamöter till styrelsen:
Roger Gustafsson, omval 1 år
Maria Jonsson, 1 år kvar på mandatperiod
Anders Öström, 1 år kvar på mandatperiod
Maria-Louise Holtmo, omval 2 år
Lasse Jansson, Nyval 2 år
Sven-Olof Håård, avgår
Sven-Erik Rönnlund, nyval 2 år
Ingen suppleant utses.

§15 Beslut om antal revisorer enligt föreningens stadgar samt val
Stämman beslutar omval av Anders Gustafsson (extern) och Anna-Lena Josefsson (intern)

§16 Val av valberedning
Stämman beslutar att befintlig valberedning sitter ett år till vilka innefattar Marie Karlsson, Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth. Sammankallande för valberedningen är Marie Karlsson.

§17 Stadgeenligt inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet varför paragrafen lämnas utan åtgärd.

§18 A. Beslut om avsättning för framtida underhåll för år 2014
Beslutas att avsätta 130000 sek 2014 för yttre underhåll.
B. Beslut om uttag under 2014 för yttre underhåll
Beslutas att klaras utan uttag och enligt budget.

§19 Stämmans avslutande
Johnny Eriksson tackar samtliga närvarande för förtroende att leda stämman och förklarar 2014 års stämma avslutad.

Vid protokoll
Vid protokoll 2014