Nyhetsbrev Juni 2018

Vår bostadsrättsförening firade 2018-05-15 sin 30-årsdag. Detta gjorde vi i klubbstugan vid Ränneborg. Vi var 25 medlemmar närvarande samt ett antal barn. Årsmötesförhandlingarna leddes för andra året i rad av vår förvaltare Rolf Abelsson. Punkterna på dagordningen avverkades i snabb takt. Inga större överraskningar, utan styrelsen beviljades ansvarsfrihet och fick nytt mandat att leda föreningens arbete.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Även om vi gjort stora investeringar i Byttan med nya balkonger, ca 700.000 sek, har vi ca 1,3 mnkr i likvida medel för kommande underhåll. Närmast väntar vi på att få fasaderna i Byttan iordningställda. PM Bygg måleri har lovat påbörja detta under juni månad.

Efter detta intogs en kulinarisk buffé och god dryck. Med anledning av vårt 30-årsfirande fick även medlemmarna en liten present som styrelsen tagit fram. En bricka med fina bilder över våra fantastiska omgivningar. Det finns ett antal brickor till försäljning (självkostnadspris 250 sek) om någon är intresserad. Kontakta Anders, först till kvarn gäller.

Göran underhöll oss med glada toner och fick oss i god stämning. Eftersom vi fått många nya medlemmar i föreningen på senare tid kan det kanske vara på sin plats att informera lite om vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening vilket säkert även vi som varit med länge kan behöva påminnas om.

I en bostadsrättsförening ägs fastigheterna gemensamt av de som bor i husen. Som bostadsrättsinnehavare äger du alltså inte lägenheten du bor i utan rätten att bo i den. Till skillnad från hyresrätt, så har du stora friheter att till exempel tapetsera och bygga om. Glöm inte att informera styrelsen om större projekt. Med frihet kommer ansvar och man har även ett ansvar för att sköta och underhålla sin bostad samt att tillse att
tilldelade grönytor och häckar är klippta och rensade. För att klargöra detta har styrelsen tagit fram bilagda dokument där det klart framgår vilka ansvarsområden respektive lägenhetsinnehavare har. För det är ju så, att vårdat värde varar och här ute ökar det markant.

Alla går vi väl och väntar på att fiber ska installeras i våra bostadsrätter. Efter kontakt med Eksjö Energi så kommer inkoppling att påbörjas om ca 2-3 veckor. Återstår en del markarbeten i Karet, som förhoppningsvis blir åtgärdade innan midsommar.


Trädgårdsskötsel i BRF Lyckeberg

För allas trevnad är det viktigt att vi håller våra trädgårdar i ordnat skick.

Vi har två gårdsfogdar i föreningen. Lasse Jansson i Byttan och Henric Ahnstedt i Karet. Deras uppdrag är att se till att det finns gödsel, jord och annat som  behövs för de gemensamma ytorna såsom häckar och gräsmattor.
Observera att jord/gödsel ej är till för egen odling såsom trädgårdsrabbatter och urnor.

Det finns två gemensamma redskapsbodar och båda får nyttjas av alla medlemmar oavsett i vilket av kvarteren man bor. I dessa finns bland annat gräsklippare, trimmer med mera. Det är gårdsfogdarna som ser över maskinparken och servar vid behov. Kontakta dem ifall något är slut eller går sönder.

När man använt maskinerna ska de rengöras, fyllas på bensin etc innan de sätts
tillbaka.

Vi har en gemensam vattenpump där vattnet hämtas från Gyesjön. Henric Ahnstedt är ansvarig för skötsel av denna. Om flera vattnar samtidigt kan det bli lågt tryck i strålen vilket vi får ha överseende med. Tänk på miljön och vattna med förnuft. Exempelvis helst inte när det är fullt solsken eftersom vattnet då dunstar bort direkt.

Det finns även en plats där vi kan slänga trädgårdsavfall. Denna är placerad i skogen vid gula tegelhuset. Det står en skylt ”tillhör BRF”. Fråga någon i styrelsen eller gårdsfogdarna om ni inte hittar den.

Inom tilldelade områden svarar lägenhetsinnehavaren för följande:

  • Rensning av ogräs i häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Kanthuggning av gräsmatta vid häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Trimning av ogräs intill husväggar, rabatter och motsvarande.
  • Klippning av häckar, buskar och träd enligt anvisningar från styrelsen.
  • Tilldelat område skall hållas väl vårdat och i städat skick.

Kvarteret Karet anordnar dessutom städdagar ett par gånger om året där alla hjälps åt med gemensamma ytor såsom gräsmattor, häckar och annat som behöver ses över. I samband med detta ordnas med lättare fika/mat.

Planteringsyta: 30 cm matjord av god kvalitet.
Gräsyta: 10 cm matjord av god kvalitet.
Trädgrop: 60 cm matjord, diameter 1.2 meter.
Träd binds vid stadigt trädstöd med reglerbara band.
Kring träd sparas en diameter på 1 meter med öppen jord. Denna, liksom
planteringsytor, täcks med 10 cm finmalet barkmull.

Tilldelade områden för kvarteret Karet
Tilldelade områden för kvarteret Byttan
Ett nyhetsbrev utan en avslutande dikt är ju inget riktigt nyhetsbrev.
Därför kommer den nu:

En underbar sommarvind
som rör lätt vid min kind

Den är alldeles varm och skön
och någonstans blir en röd gubbe grön

Vi traskar på i våra dagliga liv
och jobbet vi går till blir en tidsfördriv

Sommaren är bara en bit bort
med den är ändå alltid några månader för kort

Så passa på och njut i några månader framöver
för sommar och värme är vad alla behöver

Med dessa strofer vill styrelsen tacka för fortsatt förtroende samt önska alla en skön och upplevelserik sommar!

Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Lyckeberg
Tid: 2018-05-15 kl 18:00
Plats: Ränneborg klubbstuga

Närvarande

Röstberättigade:
Johnny Eriksson. Tommy Josefsson.
Kenneth Ekeroth. Margareta Håård.
Göran Andersson. Jan Ringborg.
Anita Andersson. Ida Malmberg.
Marie-Louise Holtmo. Tomas Stålhammar.
Sofi Hägg. Sara Badh.
Anders Öström. Krister Johansson.
Carina Utterström.

Ej röstberättigade:
Marie Karlsson. Annalena Josefsson.
Sven-Olof Håård. Annika Andersson.
Gunilla Boiardt Ringborg. Henric Ahnstedt.
Christina Franzen Eriksson. Fredrik Svensson.

§1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anders Öström hälsar välkomna till årsstämma och 30-årsjubileum och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Rolf Abelsson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av dagordning
Föreningsstämman har 26 deltagare varav 15 är röstberättigade.
Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Anita Andersson och Christina Franzén Eriksson utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Anders Öström gör en genomgång av årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen och årsredovisningen godkännes.

§9 Revisorernas berättelse
Rolf Abelsson läser upp revisorernas berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden vilket godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Annalena Josefsson 2 år, Marie-Louise Holtmo 2 år, Lasse Jansson 1 år och Johnny Eriksson 1 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar nyval av Ida Malmberg ordinarie och Tomas Stålhammar suppleant.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Rolf Abelsson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar stämman avslutad.

Filer för nedladdning:
Förvaltningsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018


Information i samband med årsmöte 2018-05-15

Husgrunder:
Anders har varit i kontakt med firman PM Bygg och Måleri i Nässjö, Magnus Palmgren som Sven-Erik anlitade förra året. Tyvärr så har de inte hållit löftet att påbörja arbetet med renovering av husgrunderna i maj och vara klara till midsommar. Styrelsen diskuterar vid nästa styrelsemöte om vi ska gå vidare och ta in fler anbud.

Fiberinstallation:
Annalena har varit i kontakt med Eksjö energi. Det man väntar på nu är att fiber ska
tryckas” under riksväg 40 och detta ska ske inom de närmsta 2 veckorna. Därefter
påbörjas inkoppling i brunnar och till husen. Det är cirka 100 hushåll och man beräknar
att det tar cirka 3-4 veckor att installera.
Eksjö El-team kontaktar oss när det blir dags att installera i våra hus.
En del klagomål på grävningsarbetet framkommer vid årsmötet. Det har kommit upp
många stora stenar och man har inte fyllt igen med matjord och gångplattor har inte lagts tillbaks. Styrelsen tar en titt på detta och kontaktar företaget ifall åtgärd behöver göras.

Målningsarbete kvarstår vid balkongerna:
Efter renoveringen av balkongerna i Byttan kvarstår en del målningsarbeten eftersom den gamla husfärgen kommit fram på en del ställen och man har bytt dörrfoder etc på en del ställen. Styrelsen ser till att det kommer hem färg och sedan får man måla själva.

Fönsterspröjs:
Carina undrar om det går att åtgärda fönsterspröjsen. De är spruckna och behöver målas. Det är många som inte använder sina spröjs och vi beslutar att de som inte används ställs i förrådet så kan de som behöver nya spröjs hämta där i första hand.

Trädgård, gårdsfogdar:
Istället för att köpa säckar med jord ska vi beställa hem ett större parti matjord. Behövs till häckar etc. Gårdsfogdarna får kolla upp så att det finns gräsfrö hemma så att man kan så efter grävningen.
Gårdsfogdar är Henric Ahnstedt och Lasse Jansson.

Hemsidan:
Annalena informerar om vår hemsida som Henric är ansvarig för. Den är mycket
informativ och det är medlemmarnas ansvar att gå in och kolla denna sida. Även om det
finns informationspärmar till lägenheterna så är det på hemsidan som all uppdaterad
information finns.
www.brflyckeberg.se
Kontakta Henric eller någon i styrelsen ifall ni behöver lösenordet till hemsidan.