Bokslut 2016

Bokslutskommentarer år 2016
Vi kan se tillbaka på verksamhetsåret 2016, som ännu ett positivt år för vår bostadsrättsförening. Den delvis nya styrelsen kan presentera ett positivt resultat på +101.437 sek. Det motsvarar ca 9,5% av omslutning och indikerar på en förhållandevis god ekonomi hos föreningen.

Intäkter
Våra intäkter är relativt förutsägbara då de endast består av två poster, intäkter för hyra och vatten. Dessa uppgick till 1.068.802 sek vilket är ca 21.000 sek mer än för 2015, vilket är helt beroende på de ökade vattenintäkterna. Hyresintäkterna kan ju inte förändras då dessa ej höjts på de senaste fyra åren.

Rörelsens kostnader
Driftskostnaderna har ökat med 42.000 sek till ca 400.000 sek 2016. Denna relativt marginella ökning ska ses, mot bakgrund av att kostnaderna för de två renoverade balkongerna har belastat resultaträkning med ca 110.000 sek.

Avskrivningar samt avsättning
Enligt styrelsebeslut ska vi skriva av 120.000 sek per år samt sätta av 130.000 sek för framtida underhåll.

Räntekostnader
Räntekostnaderna 2016 uppgick till ca 286.000 sek vilket är 22.000 sek lägre än 2015. En marginell minskning som är helt avhängigt av amorteringarna som uppgick till 155.720 sek. Vårt första lån som förfaller går ut i september 2019. Om vi rent hypotetiskt tänker oss en räntehöjning på 1% innebär det en kostnadsökning på ca 92.000 sek. Att kompensera för detta genom att höja avgiften skulle inte bära en höjning med ca 360 sek/månad för 90 kvm. Men låt oss hoppas att den låga räntan håller i sig så vi kan pressa våra räntekostnader ytterligare neråt.

Avslutande sammanfattning
Det finns ett antal olika nyckeltal som, enligt expertisen, ska spegla hur bara en bostadsrättsförening mår. Avslutningsvis kan nämnas några. Skuldsättning per kvadratmeter, här hamnar vår förening på 4.785 sek/kvm. Där är under 5.000 sek/kvm bra och över 10.000 inte bra (dåligt). Skuldkvot, dvs föreningens skulder jämfört den totala omsättningen (intäkterna). Resultatet för den divisionen blir för vår förening 8,6. Detta ska jämföras med under 5 är bra, över 10 inte bra över 20 mycket illa.

Årsavgift/kvm
Vår förening har en årsavgift per kvadratmeter och år motsvarande 520 sek. Genomsnittet för landet är 2013 var 650 sek/kvm. Så det här kriteriet klarar vi med råge.

Lån och likvida medel

Lån 2016-12-31 Belopp % Förfallodag
Swedbank hypotek 3.634.560 3,04 2019-09-25
Swedbank hypotek 3.840.000 3,19 2020-09-25
Swedbank hypotek 1.750.000 2,92 2021-09-24

Amortering 200.000 sek/år

Likvida medel 2015-12-31
Kassa 2.181
Bankgiro 421.968
Placeringskonto 152.724
Konto yttre rep. 597.893
Fondandelar 500.000
1.674.766

Bokslut 2015

Gyesjön

Bokslutskommentarer år 2015
Åter igen kan vi lägga ett positivt verksamhetsår till handlingarna. Verksamheten för året genererade ett överskott motsvarande ca 106.000 sek, vilket är ca 48.000 sek mer än för år 2014. Det är dock inget självändamål för styrelse att kunna redovisa ett överskott. Styrelsen lägger varje år en balanserad budget med utgångspunkt från de uppgifter om intäkter och kostnader som är kända vid budgeteringstillfället. Att sedan redovisa en positiv budgetavvikelse i bokslutet får ses som ett resultat av god ekonomisk hushållning.

Intäkter
Intäktssidan består av endast två poster, avgifter samt vattenintäkter. Eftersom styrelsen inte beslutat om någon avgiftshöjning de tre senaste åren har inte denna post förändrats mellan åren. Eftersom inflationen under de senaste åren var väldigt låg har t ex allmännyttan d v s Eksjöbostäder endast höjt hyran för dessa tre år med 3,52%.

Rörelsens kostnader
Dessa kostnader, som bland annat består av sopor, el, vatten, reparationer, fastighetskostnader, periodiskt underhåll samt redovisningstjänster, har ökat mellan åren med ca 56.000 sek (358.000 – 302.000 sek). Främst beroende på byte av två varmvattenberedare samt högre kostnader för fastighetsunderhållning. Vi kan även konstatera att försäkringskostnaderna ökat med ca 10% till 77.000 sek. I budget hade styrelsen räknat med ett uttag från fonderade medel med 118.000 sek, vilket inte visade sig behövas då kostnaderna för fastighetsunderhåll blev lägre än budgeterat.

Personalkostnader
Personalkostnader är ingen större utgiftspost för föreningen. Här ingår ersättning till styrelsen och gårdsfogdar och uppgick 2015 till ca 29.000 sek.

Avskrivningar samt avsättningsfond
Styrelsen har beslutat att skriva av 120.000 sek/år samt avsätta 130.000 sek till fond för framtida underhåll, vilket klart framgår av redovisningen.

Räntekostnader
Största utgiftsposten är räntekostnaderna, som haft en positiv utveckling de senaste fem åren. Från en kostnad år 2011 på 587.000 till kostnaden för 2015 motsvarande ca 308.000 sek. En kostnadsreducering med 279.000 sek. Våra lån uppgår till ca 9.380.000 med en genomsnittlig ränta på ca 3%. Detta gör en årlig kostnad på ca 281.000 sek. Om vi rent hypotetiskt tänker en räntehöjning på 2% skulle det innebära en kostnadsökning på 188.000 sek, vilket motsvarar en avgiftshöjning på ca 18,8%. För att i viss mån ta hänsyn till kommande räntehöjningar har styrelsen beslutat öka amorteringstakten till 156.000 sek för år 2015 (120.000 sek 2014) samt till 200.000 för innevarande år.

Lån och likvida medel
Lån 2015-12-31            Belopp        %        Förfallodag
Swedbank hypotek        3.710.000    3,04    2019-09-25
Swedbank hypotek        3.920.000    3,19    2020-09-25
Swedbank hypotek        1.750.000    2,92    2021-09-24

Amortering 200.000 sek/år

Likvida medel    2015-12-31
Kassa                         2.181
Bankgiro                 246.804
Placeringskonto      152.724
Konto yttre rep.       597.893
Fondandelar           500.000
                             1.499.602

Avsättning till yttre fond 130.000 sek/år

Sammanfattning
Styrelsen har att fokusera på ett antal strategiska frågor såsom, ekonomi, fastighets-underhåll och utveckling, drift och underhåll samt tillvarata medlemmarnas intresse. En ledstjärna för styrelsen är att uppnå högsta möjliga boendekvalitet till lägsta möjliga kostnad. Detta är en ständigt pågående process, där slutligen det är medlemmarna som avgör om styrelsen lyckas och är på rätt väg.

Klicka här för att ladda ned hela bokslutet 2015 som pdf.