Bokslut 2016

Bokslutskommentarer år 2016
Vi kan se tillbaka på verksamhetsåret 2016, som ännu ett positivt år för vår bostadsrättsförening. Den delvis nya styrelsen kan presentera ett positivt resultat på +101.437 sek. Det motsvarar ca 9,5% av omslutning och indikerar på en förhållandevis god ekonomi hos föreningen.

Intäkter
Våra intäkter är relativt förutsägbara då de endast består av två poster, intäkter för hyra och vatten. Dessa uppgick till 1.068.802 sek vilket är ca 21.000 sek mer än för 2015, vilket är helt beroende på de ökade vattenintäkterna. Hyresintäkterna kan ju inte förändras då dessa ej höjts på de senaste fyra åren.

Rörelsens kostnader
Driftskostnaderna har ökat med 42.000 sek till ca 400.000 sek 2016. Denna relativt marginella ökning ska ses, mot bakgrund av att kostnaderna för de två renoverade balkongerna har belastat resultaträkning med ca 110.000 sek.

Avskrivningar samt avsättning
Enligt styrelsebeslut ska vi skriva av 120.000 sek per år samt sätta av 130.000 sek för framtida underhåll.

Räntekostnader
Räntekostnaderna 2016 uppgick till ca 286.000 sek vilket är 22.000 sek lägre än 2015. En marginell minskning som är helt avhängigt av amorteringarna som uppgick till 155.720 sek. Vårt första lån som förfaller går ut i september 2019. Om vi rent hypotetiskt tänker oss en räntehöjning på 1% innebär det en kostnadsökning på ca 92.000 sek. Att kompensera för detta genom att höja avgiften skulle inte bära en höjning med ca 360 sek/månad för 90 kvm. Men låt oss hoppas att den låga räntan håller i sig så vi kan pressa våra räntekostnader ytterligare neråt.

Avslutande sammanfattning
Det finns ett antal olika nyckeltal som, enligt expertisen, ska spegla hur bara en bostadsrättsförening mår. Avslutningsvis kan nämnas några. Skuldsättning per kvadratmeter, här hamnar vår förening på 4.785 sek/kvm. Där är under 5.000 sek/kvm bra och över 10.000 inte bra (dåligt). Skuldkvot, dvs föreningens skulder jämfört den totala omsättningen (intäkterna). Resultatet för den divisionen blir för vår förening 8,6. Detta ska jämföras med under 5 är bra, över 10 inte bra över 20 mycket illa.

Årsavgift/kvm
Vår förening har en årsavgift per kvadratmeter och år motsvarande 520 sek. Genomsnittet för landet är 2013 var 650 sek/kvm. Så det här kriteriet klarar vi med råge.

Lån och likvida medel

Lån 2016-12-31 Belopp % Förfallodag
Swedbank hypotek 3.634.560 3,04 2019-09-25
Swedbank hypotek 3.840.000 3,19 2020-09-25
Swedbank hypotek 1.750.000 2,92 2021-09-24

Amortering 200.000 sek/år

Likvida medel 2015-12-31
Kassa 2.181
Bankgiro 421.968
Placeringskonto 152.724
Konto yttre rep. 597.893
Fondandelar 500.000
1.674.766