Föreningsstämma 2012

Tid: 2012-05-22
Plats: Aborravikens Värdshus

Närvarande:          

Röstberättigade:
Sven-Olof Håård          Anita Andersson
Anders Öström            Roger Gustafson
Thure Öström              Marie-Louise Holtmo
Britt Elfvingsson           Kenneth Ekeroth
Göran Andersson        Henric Ahnstedt
Johnny Eriksson         Christoffer Jonsson
Jan Ringborg

Ej röstberättigade:
Marie Karlsson           Margareta Håård
Gunilla Ringborg         Christina Franzen Eriksson
Sven Erik Rönnlund

§ 1  Stämmans öppnande
Ordförande Roger Gustafson hälsar alla välkomna och förklarar stämman
öppnad. Abelssons revisionsbyrå var närvarande och presenterade sig.

§ 2  Godkännande av dagordning
lnga synpunkter på dagordning, varför den godkännes.

§ 3  Val av ordförande för stämman
Johnny Eriksson föreslås till ordförande för stämman och väljs till att
leda stämman.

§ 4  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Kenneth Ekeroth utses till protokollförare för stämman.

§ 5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att justera protokollet samt i förekommande fall räkna röster utses
Christoffer Jonsson och Henric Ahnstedt.

§ 6  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordförande ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning,
Frågan besvaras med ett Ja.

§ 7  Fastställande av röstlängd
Det finns 13 deltagare av 19 med rösträtt. Röstlängden fastställs.

§ 8  Styrelsens årsredovisning
Ordförande gör en genomgång av årsredovisningen. Anders Öström gick
igenom resultat och balansräkningen. Årsredovisningen godkännes.
härmed.

§ 9  Revisorernas berättelse
Ordförande föredrar revisoremas berättelse avseende 2011 års
räkenskaper och godkännes.

§ 10  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställer föreliggande balans- och resultaträkningar varför den
läggs till handlingarna. Avskrivning sker med 100 000sek årligen.

§ 11  Beslut om resultatdispositioner
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets
underskott, 2481 sek i nyräkning,

§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman tillstyrker förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

§ 13  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att 20 000 sek avsätts för fördelning inom styrelse.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt föreningens
stadgar samt val på 1 och på 2 år
Stämman beslutar om följande ledamöter till styrelsen:
Roger Gustafson, omval 1 år
Sven-Olof Håård, omval 2 år
Anders Öström, 1 år kvar på mandatperioden
Kenneth Ekeroth, 1 år kvar på mandatperioden
Marie-Louise Holtmo, omval 2 år
Till suppleant:
Göran Andersson, avgår
Lasse Jansson, omval 1 år

§ 15  Beslut om antal revisorer enligt föreningens stadgar samt val
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om två revisorer, Anna-Lena
Josefsson samt Anders Gustafsson.

§ 16  Val av valberedning
Ordförande föreslår att nuvarande valberedning sitter kvar ytterligare ett
år. Stämman tillstyrker förslaget, vilket innebär att Britt Elfvingsson,
Jan Ringborg och Thure Öström väljs för ytterligare 1 år.
Sammankallande för valberedningen är Britt Elfvingsson.

§ 17  Stadgeenligt inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet varför paragrafen lämnas utan
åtgärd.

§ 18  A. Beslut om avsättning för framtida underhåll för år 2012.
Beslutas att avsätta 100 000 sek 2012 för framtida underhåll.
B. Beslut om uttag under 2012 för ev. periodiskt underhåll

Beslutas att uttaga 50 000 sek 2012 för ev. periodiskt underhåll.

§ 19  Stämmans avslutande
Johnny Eriksson tackar samtliga närvarande för förtroendet att leda
stämman och förklarade 2012 års stämma för avslutad.

§ 20  Övrigt
Henric Ahnstedt presenterar föreningens nya hemsida
https://www.brflyckeberg.se

Vid protokollet

Kenneth Ekeroth
Sekreterare

Johnny Eriksson
Ordförande

Henric Ahnstedt
Justerare

Christoffer Jonsson
Justerare