Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

Tid: 2023-05-15 kl 18:00
Plats: Gyesjögatan 10-12

§1 Stämmans öppnande
Anders Öström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordföranden för stämman
Lasse Jansson väljs till ordförande för att leda stämman.

§3 Ordförandens val av protokollförare
Annalena Josefsson utses till protokollförare för stämman.

§4 Fastställande av röstlängd
Föreningsstämman har 18 deltagare varav 13 är röstberättigade. Röstlängden därmed fastställd och godkänd.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

§6 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Margareta Håård och Helen Svahn utses till att justera protokollet jämte ordföranden.

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden ställer frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, frågan besvaras med Ja.

§8 Styrelsens årsredovisning
Medlemmarna har tagit del av bifogad årsredovisning.

§9 Revisorernas berättelse
Medlemmarna har tagit del av bifogad revisionsberättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutar att överskottet balanseras i ny räkenskap och därmed godkännes årets resultat.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att arvodet till styrelsen ska motsvara 40 % av prisbasbeloppet. Detta godkännes av stämman.

§14 Val av ordförande
Stämman beslutar omval av Anders Öström, 1 år.

§15 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Stämman beslutar omval av Lasse Jansson och Johnny Eriksson på 2 år och omval av suppleant Christina Franzén Eriksson på 2 år.

§16 Val av revisorer
Stämman beslutar omval av Karin Ragnarsson och Sebastian Jonasson.

§17 Val av valberedning
Stämman beslutar omval av Marie Karlsson (sammankallande), Jan Ringborg och Kenneth Ekeroth.

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§19 Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Nyhetsbrev Oktober 2022 Brf Lyckeberg

Hösten är här. Löven faller i en strid ström till marken. Kanske dags för lite höststädning ute i våra trädgårdar. Ett säkert hösttecken är att vi nu stängt av pumpen och öppnat alla utkastare, så dessa inte ska frysa sönder under vintern.

Målningsarbetena är avslutade enligt tidplan. Slutbesiktningen är gjord av HSB-Göta. Det blev en del anmärkningar, som nu är åtgärdade. Stenbergs måleri har lämnat kvar en del färg, som vi kan använda till våren för att ev måla carportar och uterum. Om det skulle behövas, kan vi beställa mer färg.

Ommålningsarbetena har medfört stora kostnader. Vi har inte behövt låna, utan använt fonderade medel. Styrelsen har, mot bakgrund av detta, samt att övriga kostnader för driften av vår förening kommer att öka, beslutat höja avgiften för år 2023 med 3%. Som jämförelse kan nämnas att allmännyttan diskuterar tvåsiffriga höjningar.

Laddstolpen är nu på plats på parkeringen i Karet. Här kan vi ladda två bilar samtidigt. För att kunna ladda måste man ha en tagg, som kvitteras ut hos vår ordförande, Anders Öström. Man erhåller en särskild faktura för kilowattförbrukningen.

Våra häckar har varit uppe till diskussion ett antal gånger, utan att vi kommit till några konstruktiva resultat. Därför har styrelsen utsett en arbetsgrupp ur styrelsen med ”gröna fingrar”, som tillsammans med Spakarp ska ta fram en långsiktig plan på åtgärder.

Vid årsskiftet införs nya regler för bostadsrättsföreningar kring bla ombyggnationer. Bakgrunden till detta är bla att bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter som ibland medför konflikt med sina grannar eller sker utan tillstånd av styrelsen. De nya reglerna ger också bostadsrättsföreningen rätt att säga upp den bostadsrättsinnehavare, som utför tillståndspliktiga åtgärder i lägenheten utan tillstånd. Därför är det av största vikt, för att vara på den säkra sidan, att anmäla till styrelsen alla eventuella förändringar man tänker göra i lägenheten och få ett beslut.

From den första mars ändras sophanteringen för att få en effektivare hantering. Det nya systemet i sker i samverkan mellan Nässjö, Eksjö och Aneby kommun. Nya soptunnor kommer att ersätta de gamla under mars-juni 2023. De nya kärlen är på 240 liter och innehåller två fack. Ett fack för matavfall på 100 liter samt ett för restavfall (brännbart). Matavfallet ska sorteras i särskilda papperspåsar i en ventilerad hållare. Påsen ska bytas minst var tredje dag. Hållaren kommer Eksjö Energi svara för. Påsarna kommer att finnas för avhämtning hos matbutiker, som ICA, Willys och Coop. From 2024-2026 kommer sophanteringen vidareutvecklas så att även vi i föreningen kan sortera glas, tidningar, plast mm.

Namnskyltarna på våra brevlådor är i många fall näst intill oläsliga. Därför har styrelsen tryckt upp nya namnskyltar som kommer sättas upp på dessa.

Styrelsen för Brf Lyckeberg

Nyhetsbrev maj 2022

Äntligen börjar vi känna hur vårsolen värmer och hur träd och buskar börjar grönska. Ett säkert vårtecken är att vi startat upp pumpen, så nu kan du få Gyesjövatten i din utkastare.

Pumphuset har sett sina bästa dagar, därför har vi anlitat ”mister handy man”, Krister Johansson, som lovat fräscha upp det.

Våra häckar runt våra fastigheter lämnar, hos några, lite övrigt att önska. En del av våra medlemmar har svårt att rensa och underhålla dessa. För att ge häckarna en chans till överlevnad samt att få så jämn kvalitet på våra häckar som det går, har vi anlitat Höjdens Trädgård för att rensa, fylla på jord, klippa bort vissna grenar samt återplantera där det behövs. Detta kommer att påbörjas i slutet att maj.

Det finns fler ytor inom föreningen som måste rensas och där vi måste fylla på ny matjord. Styrelsen har därför beslutat köpa in ca 5 kubikmeter matjord, som finns att hämtas vid cykelvägen bakom nummer 13.

Närmast på programmet står ommålning av samtliga fastigheter. Ett arbete som har blivit försenat, men som nu planeras starta vecka 20.

En annan fråga, som nu ligger på styrelsens bord är laddstolpar till el-bilar. Mer info om detta kommer du få på årsmötet den 16 maj, som du förhoppningsvis anmält dig till. Om ej, så är det hög tid att göra detta.

Vårliga hälsningar
Styrelsen för Brf Lyckeberg